สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

“ภูมิสังคม” คือ “ภูมิคุ้มกัน”

          จากการที่ผมได้รับเชิญไป "ศรีลังกา" เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้ได้มีโอกาสนั่งนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ทบทวนแบบ "เหลียวหลังเพื่อแลหน้า" สำหรับผมแล้วก็เหมือนกับการได้ประเมินและตรวจสอบตัวเองเป็นระยะ ๆ ทำให้ผมนึกถึงเมื่อหลายปีก่อนในช่วงเวลาอันแสนสุขที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ครั้งที่ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา" ของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทั้งคนเก่งและคนดี ผมนึกถึงคำพูดของ "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" ซึ่งท่านเป็น "เลขาธิการมูลนิธิฯ" ที่ได้พูดถึง "ภูมิสังคม" ซึ่งในทัศนคติและมุมมองของผมแล้ว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะเป็นเสมือนการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้กับทั้งตัวผมเอง และบรรดาผู้คนรอบตัวผม จากการที่ผมได้ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ก็ได้รู้ว่า "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ได้แจ้งให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า ในขณะที่ "เศรษฐกิจมหภาค" ได้เติบโตตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3% ของ "จีดีพี" (ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) แต่ในภาพที่มองต่างมุมนั้นกลับมีปัจจัยบ่งชี้ให้เห็นถึงการเลิกจ้างคนงานที่เพิ่มขึ้นถึง 34.8% ในไตรมาสที่ 2 สาเหตุเป็นเพราะในช่วงเดือนกรกฎาคมกำลังผลิตของภาคอุตสาหกรรมลดลงถึงระดับ 62.34% เพราะการส่งออกลดลง 8.4% ซึ่งก็เป็นดรรชนีชี้วัดให้เห็นถึงปัญหาและอุปสรรคที่รอการแก้ไขอย่างเร่งด่วนอยู่ในอนาคต

            ดังนั้นสำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้จึงขอนำเสนอแนวคิดในการพัฒนาสร้างเสริม "จุดแข็ง" และ "ภูมิคุ้มกัน" ตนเองใน "บริบท" ของวิถีคิด "เศรษฐกิจพอเพียง" ที่ผมได้เรียนรู้จาก "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" ที่ว่า "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงเน้นการพัฒนา "จุดแข็ง" ของตัวเองในเรื่องของ "การระเบิดจากข้างใน" และการสร้าง "ภูมิสังคม" เหมือน "ภูมิคุ้มกัน" ตน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศของเรามีจุดแข็งจากเกษตรกรรมที่อุดมสมบูรณ์แต่กลับไปมุ่งพัฒนาอุตสาหกรรมที่ไม่มีเทคโนโลยีเป็นของตัวเองจึงเป็นการพัฒนาผิดทิศผิดทางครับ

            ซึ่ง "เลขาธิการมูลนิธิฯ" ให้ข้อคิดเกี่ยวกับเงื่อนไขในทฤษฎี "เศรษฐกิจพอเพียง" ของ "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ไว้ 3 ระดับโดยเฉพาะเมื่อทรงทราบเป็นที่ชัดแจ้งว่าภาคเกษตรกรรมเป็นจุดแข็งของประเทศ คือ ข้อที่ 1. ทรงมีพระราชประสงค์ให้เกิดการรวมกลุ่มกันในระดับครัวเรือนของเกษตรกร การรวมกลุ่มกันจะทำให้เกิดข้อที่ 2 ตามมา คือ แบ่งปันทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างเท่าเทียมกัน เมื่อบริบทของข้อ 1 กับข้อ 2 ดำเนินไปอย่างมีบูรณาการร่วมกัน ก็ย่อมจะทำให้เกิดข้อที่ 3 คือ มีความเข้มแข็งในการสร้างคุณภาพประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงการสร้าง "แบรนด์" ทำให้สามารถต่อรองหรือเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อขยายการผลิตและตลาดจากท้องถิ่นสู่ตลาดต่างประเทศหรือในระดับโลกได้ อย่างไรก็ตามอุปสรรคของสังคมไทยดูเหมือนจะอยู่ตรงที่ไม่สามารถจะก้าวต่อไปในขั้นของการสร้าง "แบรนด์" หรือผลผลิตที่ดีมีคุณภาพและแข่งขันได้ด้วยเหตุเพราะไม่มีความรอบรู้เพียงพอ ไม่นำเอางานวิจัยต่าง ๆ มาสนับสนุนภาคการผลิต และไม่ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่างจริงจัง การที่พระองค์ทรงมุ่งพัฒนาเรื่องน้ำ,ป่าและการเกษตรมาโดยตลอด เพราะทรงประจักษ์ชัดว่า การทำให้ภาคเกษตรรุ่งเรืองรวมถึงสภาพธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ดีเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่แทนที่จะพัฒนาไปในแนวทางที่ยึดจุดแข็งของตน ก็กลับหันไปพัฒนาในหนทางที่ตัวเองไม่มีความพร้อม

            "ประเทศไทยไม่เลือกยืนอยู่บนจุดแข็งของตนเองมีความพยายามพัฒนาไปในด้านต่างๆที่ไม่มีความพร้อมต้องพึ่งพิงทั้งเทคโนโลยีและทุนจากต่างประเทศ เพราะเราไม่มีความรู้ ความพร้อม และละเลยภาคเกษตร ซึ่งเป็นจุดแข็งของตัวเอง จึงทำให้เกิดความไม่สมดุล และเกิดปัญหาอื่นๆตามมามากมาย"

            จากการทรงงานของพระองค์ที่ทรงสอนมาตลอดคือ การสร้าง "ภูมิสังคม" สิ่งนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากเพราะการพัฒนาใดๆก็ตามต้องเข้าใจอย่างถ่องแท้ถึงสภาพแวดล้อม ทั้งทางภูมิศาสตร์ และทางสังคม เช่น ในยามที่ทรงงานในท้องถิ่นทุรกันดาร จะทรงถือแผนที่ในพระหัตถ์ตลอดเวลาเพื่อศึกษาสภาพแวดล้อม ภูเขา ที่ราบ ทางน้ำแต่ไม่ใช่เท่านั้น จะทรงศึกษาสภาพทางสังคมของคนด้วยว่ามีอุปนิสัย วัฒนธรรมอย่างไร เพราะแม้แต่คนที่อยู่ในพื้นที่เดียวกัน ก็มีวัฒนธรรมความเชื่อที่ไม่เหมือนกัน จนทรงเข้าพระราชหฤทัยอย่างที่สุด การพัฒนาต่างๆจึงสำเร็จ เพราะได้รับความร่วมมืออย่างดีจากคนในพื้นที่นั้น

            ก็อยากให้ท่านผู้อ่านลองนำเอาแนวคิด "ภูมิสังคม" คือ "ภูมิคุ้มกัน" ไปนำปรับประยุกต์ใช้กันดู ผมเชื่อว่าน่าจะเหมาะสมที่สุด และได้ผลที่สุดในยุคที่สภาพสังคมเศรษฐกิจ การเมือง ตกอยู่ในสภาวะอึมครึมจับต้นชนปลาย กันไม่ถูกเช่นนี้ครับ

“คอนโดฯ มวลชน” ของ “คนรักษ์สุขภาพ” ที่ “ เขาใหญ่”

          สวัสดีครับแฟนๆชาว "คนรักบ้าน" ก็เป็นที่ทราบกันครับว่าปัญหาที่เปรียบเสมือน "ระเบิดเวลา" ที่สังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ คือการก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" ซึ่งได้มีการประมาณการจากกระทรวงสาธารณะสุขกันไว้ว่า อีก 5-6 ปี ข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีผู้สูงวัยเพิ่มจำนวนขึ้นไปแตะที่จำนวนถึง 15 ล้านคน ก็นับได้ว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงครับที่สังคมต้องแบกรับ จะว่าไปแล้วปัญหาผู้สูงวัยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจยิ่งพัฒนาเข้าสู่ความทันสมัยเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นอัตราเร่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงวัยเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับ

“คอนโดฯ มวลชน” ของ “คนรักษ์สุขภาพ” ที่ “ เขาใหญ่”

          จะเห็นได้ว่าในอดีตสังคมไทยเป็นสังคม "ครอบครัวขยาย" เรือนไทยเดิมแต่โบร่ำโบราณ เป็นเรือนขยายครับ สามารถขยายตัวจาก 1 หลัง เป็น 2 หลัง 3,4,5 หลัง โดยการเชื่อมด้วยชานเรือน ถึงหน้าน้ำหลากท่วมก็ไม่กลัวน้ำครับ แค่ย้ายข้าวของเครื่องใช้ไปเก็บไว้บนชานเท่านี้ก็มีความสุข สนุกกับฤดูน้ำหลาก จับปลานานาพันธุ์ที่มาตามน้ำ ทำปลาแห้ง,ปลาเค็ม,น้ำปลา ฯลฯ เก็บไว้ทาน มิหนำซ้ำในฤดูน้ำหลากก็เล่น "เพลงเรือ" กัน ก็เป็นวัฒนธรรมการกินอยู่แบบไทยที่สนุกสนาน ผมโชคดีครับเพราะเกิดทันเห็นบ้านคุณย่าที่เป็นเรือนไทยโบราณ ยกเสาสูง อยู่ "ดอนใหญ่", "บางแพ" ที่ "ราชบุรี" ในช่วง "ปลายฝน ต้นหนาว" ที่เป็นฤดูน้ำหลากจึงเป็นช่วงที่สนุกสนานครึกครื้นมากครับ หลังจากฤดูเก็บเกี่ยวแล้วเสร็จ "ลมข้าวเบา" ก็โชยมาเป็นช่วงเวลาเข้าเดือน 11,12 จากการที่เป็น "ครอบครัวขยาย" ก็ทำให้เกิดบรรยากาศที่อบอุ่น แบบลูกหลานเต็มบ้าน อาจเป็นเพราะคนไทยโบราณนิยมมีลูกกันมากครับ บางคนมีลูก 6-8 คน แล้วลองหลับตานับจำนวนหลานดูซิครับว่ามีซักกี่คน รับรองว่าคึกคักครึกครื้นกันแบบไม่มีวันเหงาหรอกครับ

          ในปัจจุบันการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม แบบ "ทุนนิยม" ที่นำมาซึ่งลัทธิ "บริโภคนิยม" หรือที่เรียกว่า "สังคมแดกด่วน" ทำให้เกิด "ครอบครัวเดี่ยว" ที่ในปัจจุบันตกอยู่ในสภาวะ "บ้านแตกสาแหรกขาด" อพยพโยกย้ายถิ่นไปตามแหล่งงาน เช่น นิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ บ้านเรือนที่เคยอบอุ่นก็ต้องถูกทิ้งร้างอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรม บรรดาผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็ถูกทิ้งให้อยู่บ้านอย่างโดดเดี่ยว เพราะบรรดาลูกหลานแต่ละคนก็ยุ่งกับธุรกิจธุรกรรมของตัวเองกันหมด ก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าครับ ที่การพัฒนาทางวัตถุ ส่งผลกระทบรุนแรงเป็น "ลูกโซ่" ได้ถึงขนาดนี้ ผมยกตัวอย่าง "จีน" ซึ่งภายในไม่กี่สิบปี ก็พัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบก้าวกระโดด จากประเทศที่จัดได้ว่ายากจน กลายมาเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก โดยการนำของฯพณฯ ท่าน "เติ้งเสี่ยวผิง" ที่ได้ฝากข้อคิดไว้ว่า "แมวสีอะไรก็ได้ ขอให้สามารถจับหนูให้ได้ก็แล้วกัน" ทำให้ "จีน" กลายเป็นเป็นเศรษฐีใหม่ของโลก ผลที่ตามมาจากประชากร 1,400 ล้านคน++ ในปัจจุบัน มีผู้สูงวัยที่เป็นภาระในการดูแลกว่า 400 ล้านคน++ จึงจัดได้ว่าเป็นปัญหาโลกแตกจริง ๆ ครับ

“คอนโดฯ มวลชน” ของ “คนรักษ์สุขภาพ” ที่ “ เขาใหญ่”

          จากปัญหาของผู้สูงวัยที่เป็นปัญหาของทุกชาติ แม้แต่มหาเศรษฐี "มาร์ก ซัคเคอร์เบิร์ก" กับภรรยา "พริสซิลลา ชาน" เจ้าของ "Face book" ได้ประกาศตั้งกองทุนจำนวนถึง 108,000,000,000 บาทหรือ 108.1 พันล้านบาท ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัย เพื่อสู้กับโรคภัย และเพื่อการชะลอวัย โดยตั้งเป้าว่าจะทำให้สำเร็จภายในศตวรรษนี้ เมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา "Microsoft" ก็ประกาศทุ่มเทงบประมาณ เพื่อทำการศึกษาเกี่ยวกับโรคมะเร็งต่าง ๆ และหาหนทางที่จะต่อสู้ รับมือกับโรคร้ายเหล่านี้ แม้แต่ทาง "Google" ก็ทำการศึกษาค้นคว้า หาหนทางที่จะใช้ความก้าวล้ำนำสมัยของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการวินิจฉัยโรคต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ แม้แต่ "IBM" และ "MIT" ซึ่งเป็นบริษัทและสถาบันการศึกษาทางด้านเทคโนโลยีชั้นนำของโลก ก็ประกาศจับมือกันเพื่อที่จะพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุให้ดีขึ้น จะเห็นว่าการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมของบรรดา "ส.ว." (สูงวัย) และผู้ที่กำลังเข้าสู่วัย "ส.ว." เป็นเรื่องที่คนทั้งโลกสนใจกันครับ

          จึงเป็นที่มาของ "คอนโด ฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" ที่ชอบอากาศดีสูด "โอโซน" ในราคาที่ถูกและคุ้มค่าที่สุดใน "เขาใหญ่" (หรือว่าในประเทศก็ว่าได้) บนพื้นที่ขนาด 24 ตารางเมตร ในราคา 499,000 บาท เพื่อช่วยแบ่งเบาภาระแก่สังคม ทำให้ผู้สูงวัยมีสุขภาพดี เพราะเริ่มจากทำเลที่ตั้งที่ดี อยู่ในบริเวณ "เขาใหญ่" ซึ่งอากาศดีมี "โอโซน" ติดอันดับ 7 ของโลก โดยเริ่มต้นจากความจำเป็นที่สุดก่อน คือ "อากาศ" ที่ดี เป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สุดของการมีสุขภาพที่ดี นอกจากนั้นก็ยังเป็น "คอนโดฯ มวลชน" ของ "คนรักษ์สุขภาพ" ที่ "อารมณ์ดี" เพราะได้รับการ "ออกแบบ" ให้เป็นที่อยู่อาศัยที่ดี ก็ครบถ้วนถึงพร้อมครับ

          ซึ่งโครงการ "The Chiva Sanctuary" อันเป็นโครงการ "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" และสูดอากาศบริสุทธิ์ "โอโซน" ที่ "เขาใหญ่" ที่จะต้องทำให้ราคาไม่สูงเกินเอื้อม คือ 499,000 บาท เพราะมองไปไกลในอนาคต นอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้ว จะต้องเป็นการลงทุนที่ดีที่สามารถก่อให้เกิดรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำจาก "มูลค่าของอสังหาริมทรัพย์" ที่เพิ่มขึ้น ("Capital Gain" ) เป็นหลายเท่าทวีคูณ ผมจึงเรียกโครงการนี้ว่าเป็น "คอนโดฯมวลชน" สำหรับ "คนรักษ์สุขภาพ" ประเภท 2 in 1 ที่ถึงพร้อมทั้ง "Wealth & Wellness" คือนอกจากสร้างความมั่งคั่งร่ำรวยทางทรัพย์สินแล้วยังมีสุขภาพดีอีกด้วยและประเด็นที่น่าสนใจคือ โครงการนี้ไม่ได้เปิดให้จับจองทั่วไปในที่สาธารณะ จัดได้ว่าเป็นโครงการเฉพาะกิจมี "วัตถุประสงค์" และ "เป้าหมาย" (Focus) ที่ชัดเจนจริง ๆ ดังนั้นจึงเหมาะกับท่านที่สนใจจริง ๆ เท่านั้น และเหมะกับท่านที่ใส่ใจในสุขภาพจริง ๆ เท่านั้น (จึงขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ) เพราะต้องการให้เป็นชุมชนที่มีสุขภาพดีจริง ๆ สำหรับท่านที่สนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดโครงการ "The Chiva Sanctuary" ได้ที่เบอร์ 096-3639996 และต้องขอขอบคุณหลาย ๆ ท่าน ที่ให้ความสนใจติดต่อกันเข้ามาอย่างล้นหลามมา ณ.โอกาสนี้ครับ

“24 ตารางเมตร” ของ “คอนโดฯ มวลชน” เพื่อ “คนรักษ์สุขภาพ”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ผมเคยนั่งคิดพิจารณาเงียบ ๆ ว่า พื้นที่ใช้สอยขนาดเท่าไหร่จึงมีความเหมาะสมที่ไม่เล็กไปหรือใหญ่เกินไปสำหรับการใช้ชีวิตใน "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุอานามในวัยกลางคนขึ้นไป เพราะหากมีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่เกินไป ก็จะเป็นภาระในการดูแลรักษาในอนาคต หากพื้นที่เล็กเกินไปก็จะอึดอัด นอกจากนั้นการมีพื้นที่ใหญ่เกินไปก็จะมีผลต่อราคาที่แพงมากขึ้น เพราะโดยทั่วไปแล้วคอนโดมิเนียมมักคิดราคาโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตรครับ จะว่าไปแล้วตารางเมตรละ 40,000 - 50,000 บาท++ ก็หาได้ยากมากในปัจจุบันครับ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มที่ 60,000 - 80,000 บาท++ พอผมได้รับโจทย์ให้ออกแบบและตกแต่งภายใน "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" ในโครงการ "The Chiva Sanctuary" ที่ "เขาใหญ่" ก็ทำการระดมบรรดาสถาปนิกและวิศวกรอาวุโสที่ผ่านประสบการณ์กันมายาวนานนับ 10 ปี มาระดมความคิดกันว่าจะทำอย่างไรกันดีเพื่อให้งานออกมาดีในโจทย์ที่แสนหินแบบนี้ เพราะจะต้องควบคุมราคาขายต่อ ยูนิตในวงเงินเพียง 499,000 บาท

“24 ตารางเมตร” ของ “คอนโดฯ มวลชน” เพื่อ “คนรักษ์สุขภาพ”

         จะว่าไปแล้วเมื่อได้รับโจทย์ภายในครั้งแรกก็รู้ว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากครับ แต่ในขณะเดียวกันยิ่งยากเท่าไหร่ก็ดูเหมือนว่าจะยิ่งท้าทายมากขึ้นเท่านั้น เหตุผลที่ต้องควบคุมราคาไม่ให้เกิน 499,000 บาท เพราะจะทำให้ประชาชนคนส่วนใหญ่มีโอกาสจับจองเป็นเจ้าของและหากวันใดวันหนึ่งต้องการเปลี่ยนมือก็จะสามารถทำกำไร ก็เหมือนกับการซื้อหุ้นราคา "พาร์" (Par) ก่อนเข้า "ตลาดหลักทรัพย์" มิหนำซ้ำยังเป็นการช่วยสังคมในทางอ้อม เพราะเป็นที่รู้ดีว่าสังคมไทยกำลังจะเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยอีกเพียงไม่กี่ปี เราจะมีผู้สูงวัยถึง 14-15 ล้านคนเลยทีเดียว และเป็นเรื่องชวนหัว ที่น่าขัน แต่ขันไม่ออกครับ เพราะรัฐบาลก็มีเบี้ยผู้สูงวัยที่มีอายุ 60 ปี คนละเพียง 600-700 บาท ต่อเดือน ก็เฉลี่ยวันละ 20 กว่าบาท แล้วจะอยู่จะกินกันได้อย่างไรก็เป็นเรื่องที่ยังสงสัยกันอยู่ ดังนั้น "อัตตา หิ อัตตโน นาโถ" คือ "ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน" ครับ จะหวังพึ่งใครคงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ หรือจากญาติสนิทมิตรสหาย หรือแม้กระทั่งบรรดาลูกหลาน เพราะต่างมีภาระกิจกรรมกันแบบต่างกรรมต่างวาระกันไปครับ

         เมื่อสรุป "เหตุ" และ "ปัจจัย" ได้เช่นนี้ คณะทำงาน "บ้านไม่บาน" อันประกอบไปด้วย "สถาปนิก", "วิศวกร" อาวุโสหลายท่าน ก็ต่างทุ่มเททำงานหน้าดำคร่ำเครียดเป็นเวลาหลายเดือน โดยมุ่งเป้าหมายว่าจะหารูปแบบและขนาดที่เหมาะสมที่สุดของ "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" ก็ "ตกผลึก" ที่พื้นที่ 24 ตารางเมตรนี่แหละครับ ที่หากมีพื้นที่ใช้สอยมากเกินไปกว่านี้ก็มีแนวโน้มว่าจะใหญ่เกินไป หากพื้นที่เล็กกว่านี้ก็จะอึดอัด ผมจึงออกแบบให้เป็น "Modular" หากใครต้องการมากกว่านี้ เพราะเป็นพวก "ยุ้ยญาติเยอะ" ประเภท เพื่อนฝูงเยอะ, ลูกหลานเยอะ ห้องเดียวคงไม่พอ ก็ต่อเป็น 2 ห้องติดกันก็ได้ไม่ผิดกติกาแต่ประการใดถือได้ว่าลงตัวมากครับ

“24 ตารางเมตร” ของ “คอนโดฯ มวลชน” เพื่อ “คนรักษ์สุขภาพ”

         สำหรับบรรยากาศการตกแต่งภายในนั้นผมเน้นการตกแต่งในสไตล์ "Modern Contemporary" แบบ "อกาลิโก+ไฮโซ+โลว์คอส" หรือ "สวย+ประหยัด+ดูดี+มีชาติตระกูล" อย่างแท้จริง จะเห็นได้ว่าบริเวณทางเข้าก็มีพื้นที่จัดไว้สำหรับเป็นส่วนต้อนรับนั่งเล่น มีส่วน "เพนทรี่" เล็ก ๆ สำหรับเตรียมอาหารง่าย ๆ โดยเน้นประเภทใช้ "ไมโครเวฟ" มีส่วนอำนวยความสะดวกครบครัน มีขนาดความกว้างของห้องถึง 4.50 เมตร มีหน้าต่างที่เปิดกว้างและมีระเบียงรับลมเย็นใช้สำหรับการสูด "โอโซน" ที่บริสุทธิ์และชื่นชมความงามธรรมชาติ ของบรรยากาศ "เขาใหญ่" ที่ได้รับการยอมรับว่ามี "โอโซน" ที่ติดอันดับ 7 ของโลก

          นอกจากนั้นยังออกแบบให้มีบริเวณห้องนอนที่แยกเป็นสัดเป็นส่วนไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป มีความสวยงามลงตัว อย่าง "พอเหมาะ" , "พอดี" และ "พอเพียง" สำหรับ "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" ที่อยากไปรับอากาศบริสุทธิ์สูด "โอโซน" ที่ "เขาใหญ่" เพราะจะว่าไปแล้วผมมักจะพูดถึง "6 อ." ที่เป็น "แก่น" สาระที่สำคัญของการดำรงชีวิต "อ.แรก" คือ "อากาศ" ซึ่งสำคัญที่สุดในการดำรงชีวิตครับ สำคัญมากกว่าน้ำอีกครับ เพราะขาดอากาศเพียงไม่กี่นาทีก็สิ้นลม แต่ขาดน้ำยังทนได้หลายวัน พอ "อากาศดี" ก็จะส่งผลให้ "อ.ที่ 2" คือ "อารมณ์ก็ดี" ครับ บวกกับ "อ.ที่ 3" คือการ "ออกกำลังกายดี" และ "อ.ที่ 4" คือ "อาหารดี" ต้องเป็นอาหารประเภทปลอดสารพิษ, สารเร่งฮอร์โมน ฯลฯ พอครบ "4 อ." ก็ถึง "อ.ที่ 5" ก็ "อุจาระ" ได้ดี ขับถ่ายของเสียได้ดี ก็ถึงพร้อม อยู่ภายใต้ "อ.ที่ 6" คือ ที่ "อยู่อาศัยที่ดี" พอครบที่ "6 อ." เพียงเท่านี้ก็มีชีวิตที่สุข สงบ สันติ มีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ มีชีวิตยืนยาวอยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทร และหลักชัยให้กับลูกหลานโดยไม่เป็นภาระให้กับใคร จะว่าไปแล้วคงไม่มีอะไรดีไปกว่านี้แล้วครับ

          "สิบปากว่าไม่เท่าตาเห็น" ครับ ผมได้จำลองบรรยากาศ "คอนโด ฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" และชอบอากาศดีสูด "โอโซน" ที่ "เขาใหญ่" ซึ่งสารภาพตามตรงครับว่า พอเห็นภาพ "Perspective" ใจก็ลอยไปไกลถึง "เขาใหญ่" แล้วครับ อยากให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ อยากให้ท่านผู้อ่านทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมวัยกว่าที่เป็นอยู่ ก็อยากให้ท่านผู้อ่านลองนำเอาแนวคิดของผมไปต่อยอดกันครับ

          สำหรับท่านที่สนใจในรายละเอียด "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" และชอบสูดอากาศ "โอโซน" อันดับ 7 ของโลกที่ "เขาใหญ่" ก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมของโครงการ "The Chiva Sanctuary" ได้ที่เบอร์ 063-8032855 สำหรับสัปดาห์นี้คงมีสาระน่ารู้เพียงเท่านี้ครับ แล้วพบกันใหม่อีกสองสัปดาห์หน้าครับ

4+1 อ.สำหรับ “คนรักษ์สุขภาพ”

4+1 อ.สำหรับ “คนรักษ์สุขภาพ”          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" สำหรับสาระน่ารู้ในสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตรียมตัวเตรียมใจสำหรับอนาคตที่ยังไงก็มาแน่เกี่ยวกับจำนวนผู้สูงวัยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งมีการประมาณการว่า ในปี พ.ศ.2568 โดยอาศัยข้อมูลจากกระทรวงสาธารณะสุขและประชากรในบ้านเราจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นกว่า 14 ล้านคน ซึ่งเป็นตัวเลขมหาศาลครับ ผลที่ตามมาคือ สังคมไทยต้องแบกภาระที่ต้องดูแลเอาใจใส่คนเหล่านี้ หากพูดถึง "เบี้ยยังชีพ" ที่รัฐบาลได้จัดให้สำหรับผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปี ขึ้นไป จึงได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล เพียงเดือนละ 600 บาท เฉลี่ยวันละ 20 กว่าบาท จนนึกไม่ออกครับว่าจะกินจะอยู่อย่างไร ที่เห็นได้ชัดเจน คือ หากไปตามโรงพยาบาลของรัฐในสถานที่ต่าง ๆ ยกตัวอย่างใน "กรุงเทพฯ" เช่น "โรงพยาบาลศิริราช" , "โรงพยาบาลรามาธิบดี" และ "โรงพยาบาลราชวิถี" ฯลฯ จะเห็นได้ว่าเต็มไปด้วยผู้ป่วยสูงอายุและกำลังเจ็บป่วยในโรคยอดนิยม อาทิเช่น โรคความดัน,โรคเบาหวาน,โรคหัวใจ,โรคตับ, โรคไต และโรคมะเร็ง และโรคอื่น ๆ ที่ตามมาเป็น "แพ็กเก็จ" แบบ "โปรโมชั่น" ซึ่งโรคเหล่านี้ที่ผมมีโอกาสได้พูดคุยกับบรรดานายแพทย์ทั้งแพทย์แผนปัจจุบัน, แพทย์แผนไทย, แพทย์แผนจีน และแพทย์ทางเลือก ก็มีความเห็นคล้าย ๆ กันครับว่า โรคเหล่านี้นั้นไม่ได้เกิดจากเชื้อโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคความดัน, โรคเบาหวาน, โรคหัวใจ, โรคไมเกรน, โรคเครียด โรคที่เกี่ยวกับคอเลสเตอรอล, ไตรกรีเซอร์ไรด์ ซึ่งลามไปถึงโรคมะเร็ง ซึ่งโรคเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากเชื้อโรคที่สามารถติดต่อกันได้ แต่เกิดจากวิถีการกินอยู่ การใช้ชีวิต ตลอดจนการดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" ผมมีที่ปรึกษาหลายท่านที่มีอายุขึ้นต้นด้วยเลข 6 และ เลข 7 ก็ยังดูดีกระฉับกระเฉง มีสุขภาพทั้งกายและใจดี ดูอ่อนวัยแบบย้อนวัยไปกว่า 20 ปี อะไรคือเคล็ดลับที่สำคัญทำให้ผู้คนเหล่านี้มีสุขภาพดี จริง ๆ แล้วก็เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวแต่เรามักจะคาดไม่ถึงและเรามักจะมองข้าม จากการที่ผมได้คุยกับ "หมอบุณย์" ซึ่งท่านเป็นแพทย์ทางเลือกอันดับต้น ๆ ของประเทศ มีความรอบรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" ท่านให้ข้อคิดที่น่าสนใจ 4 ประการ ที่เรียกว่า "4 อ." ถ้าใครสามารถทำได้ให้ถึงพร้อมรับรองว่า "โรคาพยาธิ" ต่าง ๆ ก็จะไม่มาเบียดเบียน มีสุขภาพทั้งกายและใจที่สมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นภาระแก่ใคร ทั้งคนใกล้ชิดและลูกหลาน เมื่อถึงเวลาอันสมควรก็เป็นไปตามกฎของธรรมชาติที่ว่าด้วย "ไตรลักษณ์" คือ เกิดขึ้น คงอยู่และแตกดับ ก็ละสังขารไปด้วยอาการสงบสุขและสันติ

 • "อ.ที่ 1" คือ "อากาศ" ซึ่งมีความจำเป็นที่สุดในการดำรงชีวิต หากขาดอากาศหายใจเพียงไม่กี่นาทีก็สิ้นลมกันแล้วครับ ดังนั้นการใช้ชีวิตอยู่ในสถานที่อากาศบริสุทธิ์ อากาศที่มีการถ่ายเทและอากาศที่ไร้มลพิษจึงเป็นสาระสำคัญอันดับแรก

 • "อ.ที่ 2" คือ "อาหาร" จำเป็นที่จะต้องเป็น "อาหาร" ที่มีสุขภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นอาหารประเภท "ออร์แกนิก" หรือ ปลอดสารเคมีก็จะดีเป็นอย่างยิ่ง ต้องสร้างเสริมนิสัยให้ทานแต่น้อยเน้นคุณภาพไม่เน้นปริมาณหรือรสชาติ ไม่ทานตามปากหรืออารมณ์อยาก ทานเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้มีสุขภาพดี

 • "อ.ที่ 3" คือ "อารมณ์" ซึ่ง "อารมณ์" เป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างยิ่ง จะต้องเป็นคนอารมณ์ดี เป็นคนประเภทคิดบวก ต้องท่องคาถาที่ว่า "ปัญหาทุกปัญหา จะไม่ใช่ปัญหา ถ้าเจ้าของปัญหาไม่เป็นตัวปัญหา เป็นการแก้ไขปัญหา" หมายความง่าย ๆ ว่า ทุกปัญหาน้อยใหญ่ทุกครั้งที่เกิดขึ้นก็จะเป็นบ่อเกิดอารมณ์ที่หมองเศร้า ที่ต้องทนทุกข์ทรมานนั้น เมื่อปัญหาเกิดได้ก็แก้ได้และสามารถทำให้ดับลงได้ หากถึงพร้อมด้วย "สติ" และ "ปัญญา" ไม่นำพา "อารมณ์" เข้ามาเกี่ยว เมื่อเราเป็นคนที่มี "อารมณ์" ดีก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้าง ใคร ๆ ก็อยากเข้ามาใกล้ชิด จึงทำให้เป็นคนที่อบอุ่นดึงดูดผู้คนจากทั่วทุกสารทิศเข้ามาหา

 • "อ.ที่ 4" คือ "ออกกำลังกาย" ก็ต้องยอมรับนะครับว่า ผู้คนส่วนใหญ่ในปัจจุบันแทบจะไม่ได้ออกกำลังกายกันเลย ถือว่าเป็น บ่อเกิดของบรรดา "โรคาพยาธิ" ทั้งหลายทั้งปวงจากการที่ท่านไม่ได้ "ออกกำลังกาย" นี่แหละครับ

          "อุจจาระ" ซึ่ง " อ." ในข้อนี้หมายถึงการขับถ่ายของเสียทั้ง อุจจาระและปัสสาวะ เพราะทุกสิ่งอย่างที่ท่านรับประทานหรือดื่มเข้าไป เมื่อได้ถูกร่างกายย่อยสลายนำไปใช้งานแล้วก็ต้องขับถ่ายของเสียออกมา ถ้าใครสามารถอุจาระได้ทุกวันก็จะสุขภาพดีโดยอัตโนมัติครับ

          แต่สำหรับผมแล้ว "4 อ." ยังไม่เพียงพอครับ ยังเหลือ "อ." สุดท้าย คือ "อยู่อาศัย" หมายถึงอาคารบ้านเรือนที่ถูกออกแบบและก่อสร้างอย่างถูกสุขลักษณะ สร้างถูกต้องตามหลัก "เคหะศาสตร์" หรือเรียกว่าหลัก "ฮวงจุ้ย" ถ้าแปลตรงตัว คือ "ลม+น้ำ" ซึ่งเป็นคำที่สั้น ๆ ง่าย ๆ แต่ลึกซึ้งมากครับ จะต้องให้ลมสามารถถ่ายเทได้อย่างสะดวกทั้งยังไม่อับชื้น ในทางการออกแบบสถาปัตยกรรมเรียกว่า "Cross Ventilation" รวมไปถึงการออกแบบวางผังอาคารโดยใช้หลัก "Universal Design" ที่หมายถึงอาคารที่เหมาะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยบางท่านเรียกว่า "อารยสถาปัตย์" คิดเผื่อทางลาดสำหรับรถเข็น เผื่อว่าในอนาคตจำเป็นต้องใช้

          นี่คือหลัก "4 อ. + 1" ที่ผมนำมาปรับประยุกต์ใช้ก็ได้ผลเป็นอย่างดียิ่งครับ ท่านลองนำเอาไปปรับประยุกต์ใช้กัน หลัก "5 อ." หรือ "4 อ.+1" ก็ขอฟันธงและคอนเฟิร์มว่าท่านได้รับประโยชน์อย่างแน่นอนครับ

“คอนโด ฯ” สุขภาพดี +ราคากำลังดี 499,000 บาท ที่ “เขาใหญ่”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" สำหรับสัปดาห์นี้ผมขอนำเสนอ "คอนโดฯไม่บาน" สุขภาพดี + ราคากำลังดี 499,000 บาท ที่ "เขาใหญ่" สำหรับบรรดาคนที่ "รักษ์สุขภาพ" อยากมีพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและมีชีวิตที่ยืนยาว อยู่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้กับลูกหลานไปตราบนานเท่านาน ผมขอสารภาพครับว่า พอถึงจุดหนึ่งของการดำเนินชีวิต พออายุอานามย่างก้าวเข้าสู่วัยที่เริ่มต้นด้วยเลข 4 หรือ ยิ่งเข้าสู่วัยที่เริ่มต้นด้วยเลข 5 หลังจากที่ได้ลงหลักปักฐานหน้าที่การงานและมีรายได้ที่มั่งคงแล้ว ก็ได้เข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการผ่อนคลายจากความกังวลในการทำมาหาเลี้ยงชีวิต เหลือเพียงกังวลเรื่องสุขภาพ ว่าจะทำอย่างไรให้ชีวิตนับจากนี้ไปมีพลานามัยที่แข็งแรงสมบูรณ์ดี มีอายุยืนยาวและข้อสำคัญ คือ ไม่เป็นภาระแก่คนรอบข้างรวมทั้งลูกหลาน มิหนำซ้ำอสังหาฯ ที่ได้ลงทุนซื้อหามาเก็บไว้ยังทวีมูลค่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าให้ลูกหลานเป็นสินทรัพย์ได้นำไปใช้เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์

“คอนโด ฯ” สุขภาพดี +ราคากำลังดี 499,000 บาท ที่ “เขาใหญ่”

          ในระยะหลัง ๆ นี้ พออายุอานามเริ่มต้นด้วยเลข 5 ทำให้ผมมักจะเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันกับบรรดาพรรคพวกเพื่อนพ้อง ที่เป็นผู้รู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพว่าจะทำอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง สุขภาพพลานามัยดี มีความสุขสมควรแก่อัตภาพ รวมทั้งการดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" กับบรรดาหมอ ๆ ไม่ว่าจะเป็นกับ "หมอบุณย์" หรือ "หมอบุณยพร ยี่มี" และอีกหลายหมอ เพื่อศึกษาหาความรู้เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ในการออกแบบอสังหาฯ ประเภท "คอนโดมิเนียมไม่บาน" ที่นอกจากก่อให้เกิดประโยชน์สูงแล้วก็ยังประหยัดสุด รวมทั้งยังตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ที่จะช่วยให้สามารถฟื้นฟูสุขภาพได้เป็นอย่างดีอีกด้วย ซึ่งหลัก ๆ บรรดาหมอ ๆ ก็มีแนวคิดใกล้เคียงกันครับ คือ "4 อ." คือ "อารมณ์", "อากาศ", "อาหาร" และ "อุจจาระ" ซึ่งแท้จริงแล้วสำหรับผมต้องเพิ่มอีก "1 อ." คือ "อยู่อาศัย" ในอาคารบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะครับ

          นอกจากนั้นแล้วก็เป็นที่ทราบกันว่าประเทศอันเป็นที่รักยิ่งของเราได้เข้าสู่สังคม "Aging Society" หรือ "สังคมผู้สูงวัย" ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้ประมาณการว่าในปี พ.ศ. 2568 จะมีจำนวนผู้สูงวัยในบ้านเรามีจำนวน 14-15 ล้านคนเลยทีเดียว ซึ่งก็นับว่าเป็นตัวเลขที่น่าตกใจมิไม่น้อยเลยครับ ถ้าหากบรรดา "ส.ว." กลุ่มนี้ไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างถูกต้องก็จะเกิดเป็นปัญหาสังคมที่ตามมา อย่างเช่นบรรดาหลายประเทศที่เจริญแล้ว เช่น "ญี่ปุ่น" ก็กำลังเผชิญกับปัญหาผู้สูงวัยที่มีอยู่ล้นประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงยุค "Baby Boom" ในช่วงปี ค.ศ. 1960-1970 เป็นช่วงที่ "ญี่ปุ่น" เร่งทุ่มเททรัพยากรทั้งหมดที่มีเพื่อสร้างชาติขึ้นมาใหม่ภายหลัง จากการพ่ายแพ้ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้บรรดาหนุ่มสาว "ญี่ปุ่น" ในยุคนั้นทุ่มเทให้กับการก่อร่างสร้างประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางอุตสาหกรรมขึ้นมา จนเป็นที่รู้ที่ทราบกันดีครับว่า "ญี่ปุ่น"ได้กลายเป็นหนึ่งใน "มหาอำนาจทางเศรษฐกิจ" ของโลก แต่ผลที่ตามมาคือ หนุ่มสาวชาว "ญี่ปุ่น" ในช่วงนั้น ต่างนิยมมีบุตรกันเพียง 1 คน เพราะไม่ต้องการก่อให้เกิดภาระในการเลี้ยงดู ทำให้ในปัจจุบัน "ญี่ปุ่น" มีผู้สูงวัยกว่า 30 ล้านคนเลยทีเดียวครับ และเป็นภาระอันใหญ่หลวงต่อการดูแล เพราะคนเหล่านี้ในอดีตมักนิยมมีบุตรกันเพียงคนเดียว ทำให้คนหนุ่มสาว "วัยเจริญพันธุ์" ของ "ญี่ปุ่น" ในปัจจุบันไม่มีเวลาดูแลพ่อแม่ที่ชราภาพมากแล้ว ไหนจะต้องดูแลสามีภรรยา รวมทั้งบุตรและธิดา

“คอนโด ฯ” สุขภาพดี +ราคากำลังดี 499,000 บาท ที่ “เขาใหญ่”

          ดังนั้นอย่าแปลกใจครับว่าเรามักจะเห็นบรรดา "ส.ว." ชาว "ญี่ปุ่น" (ผู้สูงวัย) มาอยู่อาศัยในบางพื้นที่ของบ้านเราเต็มไปหมด เพราะปัจจุบันรัฐบาล "ญี่ปุ่น" มีนโยบายผลักดันให้บรรดาผู้สูงอายุที่ยังพอช่วยตัวเองได้ออกนอกประเทศ เพราะถ้ายังอยู่ในประเทศต้องเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลอย่างมหาศาล และปัญหานี้ก็ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นทุกขณะและกำลังเกิดขึ้นกับอีกหลายประเทศทั่วโลก ในความคิดของผมเชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอประเทศของเราก็คงจะตกอยู่ในสภาวะเช่นเดียวกันครับ จึงเป็นที่มาของโครงการ "The Chiva Sanctuary" ที่ "เขาใหญ่" เป็น "คอนโดฯ" สำหรับดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นแบบ "องค์รวม" โดยมี "โปรแกรมดูแลสุขภาพ" เพื่อรองรับครับ ทั้งยังเป็น "คอนโดฯ" สำหรับผู้ที่ต้องการลงทุนใน "อสังหาฯ" ประเภท "Wealth & Health" หมายถึง นอกจากได้รับผลตอบแทนของการลงทุนที่คุ้มค่าจากมูลค่าของอสังหาฯ ที่เพิ่มขึ้นแล้วยังได้สุขภาพดีไปด้วยครับ

          สำหรับในด้านการลงทุนของอสังหาฯ ประเภท คอนโดมิเนียมขนาดพื้นที่ใช้สอย 24 ตารางเมตร โดยประมาณ โดยทั่วไปจะมีราคาซื้อขายกันที่ 1,250,000 บาท ถึง 1,450,000 บาท ซึ่งโครงการ"The Chiva Sanctuary" เปิดให้จองสำหรับผู้ที่สนใจในราคาเริ่มต้นเพียง 499,000 บาท (ซึ่งมีราคาถูกกว่าท้องตลาดโดยเฉลี่ยเกือบ 3 เท่า) ซึ่งดูแล้วไม่น่าเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วครับ ซึ่งย้ำนะครับว่าโครงการ "คอนโดมิเนียม" สำหรับท่านที่ "รักษ์สุขภาพ" ที่กล่าวถึงนี้ไม่ได้เปิดขายเป็นการสาธารณะทั่วไป แต่ต้องมีการนัดหมายเท่านั้น เพราะต้องการสังคมที่มีคุณภาพและ "รักษ์สุขภาพ" จริง ๆ เพราะในอนาคตจะมีโปรแกรมในการฟื้นฟูดูแลสุขภาพแบบ "องค์รวม" อย่างต่อเนื่อง สำหรับท่านที่เป็นนักลงทุนประเภทที่ต้องการซื้อเพื่อเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้ในอนาคตทางโครงการก็จะช่วยเป็นภาระในการจัดการหาผู้ซื้อหรือผู้เช่าให้ หลายท่านคงสงสัยว่าทำไมถึงมีราคาถูกขนาดนี้ ก็เพราะเป็นโครงการที่อยากจะช่วยบรรดาคนที่กำลังเข้าสู่ การเป็น "ส.ว." และเป็นการผสมผสานทั้งการลงทุนและการมีสุขภาพดีไปพร้อมกันจึงเป็นโครงการ "นำร่อง" ที่ได้ผ่านกระบวนการคิดในทุก "มิติ" อย่างรอบคอบและเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งแรงที่สามารถช่วยแก้ปัญหาสังคม "Aging Society" ในอนาคตได้และยังมีโครงการจะขยายออกไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ครับ

          ท่านผู้ที่สนใจสามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 080-6155641 ย้ำนะครับว่าโปรดแจ้งความจำนงมาก่อนครับ เพราะโครงการนี้ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาเลือกลูกค้า เพราะต้องการสังคมที่มีคุณภาพอย่างแท้จริง ประกอบกับทำเลที่ตั้งที่ "เขาใหญ่" สภาพแวดล้อมยังเป็นธรรมชาติที่สมบูรณ์ เป็นแหล่ง "โอโซน" อันดับ 7 ของโลก รับรองว่ามาพักที่นี่สุขภาพดีแน่ ทั้งอยู่ไม่ไกลนักจาก "กรุงเทพฯ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการ "รถไฟความเร็วสูง" รวมทั้งโครงการ "มอเตอร์เวย์" สายใหม่จาก "กรุงเทพฯ" สร้างแล้วเสร็จเชื่อกันว่าใช้เวลาเดินทางเพียงชั่วโมงกว่า ๆ ก็ถึงแล้วครับ นับว่าเป็น "นาทีทอง" ของการลงทุนใน "อสังหาฯ" ที่คุ้มค่าและราคาประหยัดประเภท "Wealth & Health" ย้ำนะครับว่า "โอกาสทอง" ช้าหมดไม่มีอีกแล้ว ท่านที่สนใจก็รีบโทรเข้ามาสอบถามโดยด่วน ช้าหมดอดแน่นอนครับ

<< Start < Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Results 1 - 10 of 1778
บ้านไม่บานยอดนิยม อพาร์ตเม้นท์ไม่บานยอดนิยม พิมพ์เขียวแบบบ้าน 999 บาท


หนังสือ “อัศวินอสังหาฯ พารวยกับ อ.เชี่ยว ชอบช่วย” ....ใครลงทุนทา “อสังหาฯไม่บาน” แล้วขาดทุนหรือเจ๊ง... โคตรเก่งเลย!
สามารถอ่าน บทความแนะนำหนังสือ จาก เว็บไซต์ชี้ช่องรวยได้ที่นี่

“HOTAP + CONDO” แดงแรงฤทธิ์ @ บ้านฉาง”

บ้านไม่บานอัพเดต

"24 ตารางเมตร" ของ "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ"

“24 ตารางเมตร” ของ “คอนโดฯ มวลชน” เพื่อ “คนรักษ์สุขภาพ”

          สวัสดีครับแฟน ๆ ชาว "คนรักบ้าน" ผมเคยนั่งคิดพิจารณาเงียบ ๆ ว่า พื้นที่ใช้สอยขนาดเท่าไหร่จึงมีความเหมาะสมที่ไม่เล็กไปหรือใหญ่เกินไปสำหรับการใช้ชีวิตใน "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีอายุอานามในวัยกลางคนขึ้นไป เพราะหากมีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่เกินไป ก็จะเป็นภาระในการดูแลรักษาในอนาคต หากพื้นที่เล็กเกินไปก็จะอึดอัด นอกจากนั้นการมีพื้นที่ใหญ่เกินไปก็จะมีผลต่อราคาที่แพงมากขึ้น เพราะโดยทั่วไปแล้วคอนโดมิเนียมมักคิดราคาโดยเฉลี่ยต่อตารางเมตรครับ จะว่าไปแล้วตารางเมตรละ 40,000 - 50,000 บาท++ ก็หาได้ยากมากในปัจจุบันครับ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มที่ 60,000 - 80,000 บาท++ พอผมได้รับโจทย์ให้ออกแบบและตกแต่งภายใน "คอนโดฯ มวลชน" เพื่อ "คนรักษ์สุขภาพ" ในโครงการ "The Chiva Sanctuary" ที่ "เขาใหญ่" . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

"คอนโดฯ มวลชน" ของ "คนรักษ์สุขภาพ" ที่ " เขาใหญ่"

“คอนโดฯ มวลชน” ของ “คนรักษ์สุขภาพ” ที่ “ เขาใหญ่”          สวัสดีครับแฟนๆชาว "คนรักบ้าน" ก็เป็นที่ทราบกันครับว่าปัญหาที่เปรียบเสมือน "ระเบิดเวลา" ที่สังคมไทยรวมไปถึงสังคมโลกที่กำลังเผชิญหน้าอยู่ คือการก้าวเข้าสู่ "สังคมผู้สูงวัย" ซึ่งได้มีการประมาณการจากกระทรวงสาธารณะสุขกันไว้ว่า อีก 5-6 ปี ข้างหน้าประเทศไทยก็จะมีผู้สูงวัยเพิ่มจำนวนขึ้นไปแตะที่จำนวนถึง 15 ล้านคน ก็นับได้ว่าเป็นภาระอันใหญ่หลวงครับที่สังคมต้องแบกรับ จะว่าไปแล้วปัญหาผู้สูงวัยเป็นปัญหาที่ทุกประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะกำลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ยิ่งมีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจยิ่งพัฒนาเข้าสู่ความทันสมัยเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นอัตราเร่งก่อให้เกิดปัญหาผู้สูงวัยเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับ . . .

อ่ า น ต่ อ . . .
คลินิกคนรักบ้าน

"ภูมิสังคม" คือ "ภูมิคุ้มกัน"


“ภูมิสังคม” คือ “ภูมิคุ้มกัน”

        จากการที่ผมได้รับเชิญไป "ศรีลังกา" เมื่อสัปดาห์ก่อน ทำให้ได้มีโอกาสนั่งนิ่ง ๆ เงียบ ๆ ทบทวนแบบ "เหลียวหลังเพื่อแลหน้า" สำหรับผมแล้วก็เหมือนกับการได้ประเมินและตรวจสอบตัวเองเป็นระยะ ๆ ทำให้ผมนึกถึงเมื่อหลายปีก่อนในช่วงเวลาอันแสนสุขที่ได้มีโอกาสทำงานรับใช้ "มูลนิธิชัยพัฒนา" ครั้งที่ดำรงตำแหน่ง "ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา" ของ "มหาวิทยาลัยศิลปากร" ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับทั้งคนเก่งและคนดี ผมนึกถึงคำพูดของ "ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล" ซึ่งท่านเป็น "เลขาธิการมูลนิธิฯ" ที่ได้พูดถึง "ภูมิสังคม" ซึ่งในทัศนคติและมุมมองของผมแล้ว มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับ เพราะเป็นเสมือนการสร้าง "ภูมิคุ้มกัน" ให้กับทั้งตัวผมเอง และบรรดาผู้คนรอบตัวผม จากการที่ผมได้ติดตามข่าวสารข้อมูลต่าง ๆ ก็ได้รู้ว่า "สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ" ได้แจ้งให้ทราบถึงสภาวะเศรษฐกิจและสังคมไทยไว้อย่างน่าสนใจว่า ในขณะที่ "เศรษฐกิจมหภาค" ได้เติบโตตามเป้าหมายไม่น้อยกว่า 3% ของ "จีดีพี" (ผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติ) แต่ในภาพที่มองต่างมุมนั้นกลับมีปัจจัยบ่งชี้ให้เห็นถึงการเลิกจ้างคนงานที่เพิ่มขึ้นถึง 34.8% ในไตรมาสที่ 2 . . .

อ่ า น ต่ อ . . .

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
รายการคนไทยไม่ท้อ >>  

รายการ แผ่นดินพอเพียง   

Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
Homeloverthai Multimedia
 

นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับ อ.เชี่ยว ฉบับสะสม
นิตยสารบ้าน+อพาร์ตเม้นท์ไม่บานกับอ.เชี่ยว ฉบับสะสม เหลือเพียง 6 เล่ม
(เล่ม 7,8,9,10,11,12)  ราคาชุดละ 300 บาท  รวมค่าจัดส่งแบบลงทะเบียน
รายละเอียดการโอนเงิน
ชื่อบัญชี ภัทรพล   เวทยสุภรณ์  ธนาคารกรุงเทพ ฯ  สาขาห้วยขวาง  ประเภทสะสมทรัพย์  บัญชีเลขที่  1764267272
แฟกซ์ pay  in
พร้อมระบุชื่อที่อยู่   หมายเลขโทรศัพท์ และ เล่มหนังสือที่สั่งซื้อ   มาที่หมายเลข  02-6441479 หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 02-2451399 และ 02-6441478 หรือ สำนักงานบ้านไม่บาน  เลขที่ 1  ซ.ประชาสงเคราะห์ 12   แขวงดินแดง  เขตดินแดง  กทม.  10400