สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

ศาลพระภูมิเจ้าที่

ศาลพระภูมิเจ้าที่

          สังคมไทยเป็นสังคมที่เคารพและนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ มาตั้งแต่สมัยบรรพบุรุษ แล้วก็สืบทอดกันมายาวนานชั่วลูกชั่วหลาน จึงไม่ใช่เรื่องแปลกครับที่จะเห็นวัดวาอาราม สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ใช้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจของคนไทยตั้งอยู่ตามสถานที่ทั่วไป

          แม้ตามอาคารบ้านเรือน ก็ยังมีศาลพระภูมิเจ้าที่ ตั้งอยู่แทบทุกหลังคาเรือน ถ้าแปลความหมายตามหลักพจนานุกรมที่ให้คำจำกัดความไว้ "ศาลพระภูมิเจ้าที่" ก็คือ "เทพารักษ์ที่ประจำอยู่ ณ ที่นั้นๆ" ครับ ฉนั้นหากบ้านหลังใดที่มีศาลพระภูมิเจ้าที่ตั้งอยู่ ก็เชื่อกันว่ามีเทพารักษ์หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คอยคุ้มครองปกปักษ์รักษา ทั้งอาคารบ้านเรือนและสมาชิกในบ้านให้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุข แม้หากสมาชิกในครอบครัวคนใดคนหนึ่งต้องมีการเดินทางไปต่างจังหวัดหรือไปยังสถานที่ไกล ๆ หากได้เคารพ สักการะก่อนการเดินทางจะทำให้มีการเดินทางอย่างสวัสดิภาพ แคล้วคลาดจากสิ่งอันตรายใด ๆ ทั้งปวงเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยติดตามไปด้วยตลอดเวลาครับ ไม่เฉพาะแค่การเดินทางเท่านั้น ศาลพระภูมิเจ้าที่ยังถือได้ว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทำให้ครอบครัวอุ่นใจอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะทำการสิ่งใดหากได้กราบไหว้หรือขอพรจากศาลพระภูมิเจ้าที่ก่อนมักทำให้การสิ่งนั้นลุล่วงไปด้วยดีเสมอ ซึ่งความเชื่อนี้มีมานานแล้วและอยู่คู่กับคนไทยมาโดยตลอด เป็นขวัญกำลังใจให้กับลูก ๆ หลาน ๆ และสมาชิกในครอบครัวครับ เราจึงมักจะเห็นกันโดยทั่วไปครับว่าหลังจากมีการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนเสร็จนอกจากการตกแต่งบ้านตามจุดต่างๆ เพื่อความสวยงามแล้วเจ้าของบ้านมักจะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนี้มาจัดตั้งศาลพระภูมิให้ด้วย หากครอบครัวใดปล่อยปละละเลย ไม่ใส่ใจหรือไม่ให้ความเคารพเชื่อกันว่าครอบครัวจะระส่ำระส่ายทำการสิ่งใดก็ไม่ประสบความสำเร็จ มีแต่เรื่องต้องทุกข์ร้อนใจอยู่เสมอ ส่วนเรื่องการตั้งศาลพระภูมินั้นตามหลักทางเคหะศาสตร์จะต้องให้ผู้รู้ทางด้านนี้จัดตั้งให้เท่านั้น เพราะนับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีกรรมวิธีการจัดตั้งตามหลักศาสนาที่ละเอียดอ่อน หากจัดตั้งเองไม่มีคำแนะนำที่ดีหรือไม่ได้ศึกษามาก่อนก็อาจปฏิบัติไม่ถูกต้องได้ครับ

          กำลังใจที่ดีในการทำกิจกรรมต่างๆ นอกจากสมาชิกในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดจะมีส่วนสำคัญในการให้แรงใจแล้วนั้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ถือว่าเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจก็เป็นอีกส่วนหนึ่งของกำลังใจที่ดีที่ทำให้กิจกรรมครั้งนั้นสำเร็จลุล่วงไปได้ครับ

<Previous   Next>