สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ผลงานวิจัยและผลงานเชิงวิชาการ
ผลงานวิจัยและผลงานเชิงวิชาการ
 • ผู้ร่วมในคณะวิจัยและศึกษาแนวโน้มการพัฒนาการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (อีสานใต้) นำเสนอแก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , พ.ศ. 2530 โดยการนำของศาสตราจารย์  อรศิริ  ปาณินท์
 • ผู้ร่วมในคณะออกแบบและวางผังศูนย์ศิลปาชีพพิเศษ (บางไทร) พระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2533-2534

 • สถาปนิกออกแบบและวางผัง (Master Plan) วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิล-ปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2542-2543

 • หัวหน้าโครงการออกแบบและวางผังสถานออกอากาศในเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ (Eco - Resort) วิทยาเขตละแม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้, จังหวัดชุมพร , พ.ศ. 2543
 • สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารเรียนรวมคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม, พ.ศ. 2543

 • สถาปนิกออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง อาคารวิทยบริการและศูนย์คอมพิวเตอร์ วิทยาเขตสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี, พ.ศ. 2543

 • ผู้ร่วมวิจัยในโครงการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครปฐม เสนอต่อสำนักงบประมาณ โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ.  2544

 • ผู้ร่วมวิจัยในโครงการมหาวิทยาลัยสะอาดและเขียวชอุ่ม (Clean and Green Campus) เสนอต่อกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, พ.ศ. 2544-2545

 • ผู้ร่วมวิจัยในโครงการศึกษาและวางแผนปฏิบัติการพัฒนาการท่องเที่ยว จังหวัดนครราชสีมา, จังหวัดสุรินทร์, จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง) ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษา เทสโก้ จำกัด  เสนอต่อการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, พ.ศ. 2545-2546

 • หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนา เรือนต้นแบบผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication System), พ.ศ. 2545-2546

 • หัวหน้าโครงการศึกษาและพัฒนาเชิงวัสดุศาสตร์ที่เกี่ยวกับคอนกรีตมวลเบา (Light Weight Concrete) ที่ประสานกับการก่อสร้างในระบบกึ่งสำเร็จรูป (Semi Pre-Fabrication) และการประหยัดพลังงานสำหรับเรือนพักอาศัย พ.ศ. 2546