สมัครงานกับทีมงานบ้านไม่บาน คลิกอ่านรายลัเอียดด้านใน

โปรดระวังบุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว  ชอบช่วย หรือ  ผศ.ดร.ภัทรพล  เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์  02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น
บุคคลที่ไม่ประสงค์ดีแอบอ้างใช้ชื่ออาจารย์เชี่ยว ชอบช่วย หรือ ผศ.ดร.ภัทรพล เวทยสุภรณ์ และสำนักงานบ้านไม่บานไปใช้ในการหลอกลวงให้หลงเชื่อในการลงทุนอสังหาริมทรัพย์,การออกแบบ,การก่อสร้าง ฯลฯ ซึ่งทางสำนักงานบ้านไม่บานไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ ทั้งสิ้น หากท่านต้องการติดต่อกับทางสำนักงานต้องติดต่อโดยตรงที่เบอร์ 02-2451399 หรือ 02-6441478 เท่านั้น

ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ "ตักศิลา คเณศ์ธร"

 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
 • ศูนย์รวบรวมข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ “ตักศิลา คเณศ์ธร”
ครบรอบ 120 ปี “ศิลป์ พีระศรี”
ครบรอบ 120 ปี "ศิลป์ พีระศรี"

หน้าแรก arrow ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ
ผลงานทางวิชาการด้านอื่นๆ
1

ร่วมงานในกลุ่มชนะเลิศในการประกวดแบบอาคารอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ดอนเมือง ซึ่งส่งเข้าประกวดในนามคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยการนำของศาสตราจารย์เรืองศักดิ์   กันตะบุตร, พ.ศ. 2526

2

เป็นที่ปรึกษาและช่วยสอนแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ใน Department of Geography, University of Aberdeen ในเนื้อหาด้าน Regional Planning,  พ.ศ. 2529-2530

3

อาจารย์พิเศษสอนในวิชาการออกแบบและการวางผัง (สถ. 511, ออกแบบสถาปัตยกรรม 7) สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 5 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พ.ศ. 2530 และ พ.ศ. 2532 โดยการนำของศาสตราจารย์ ม.ร.ว.ทองใหญ่  ทองใหญ่ และศาสตราจารย์ อรศิริ  ปาณินท์

4

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ ในหัวข้อ "Planning System & Procedure in Great Britain" ร่วมกับ Dr. Andrew Forbes, St. Antony Colleges มหาวิทยาลัย Oxford, คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต, พ.ศ. 2533

5

บรรยายทางวิชาการ ร่วมกับ Dr. Andrew Forbes St. Antony College, มหาวิทยาลัย Oxford และ ผศ.สิทธิพร  ภิรมย์รื่น แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาผังเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, พ.ศ. 2533

6

การฝึกอบรม

 • การฝึกอบรมภาคสนามและการดูงาน (Intensive Training Course) ทางด้าน Regional Resources Planning ในประเทศ Scotland, England, Northern Ireland และ Ireland เป็นระยะเวลา 14 วัน, สิงหาคม พ.ศ. 2528
 • เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ครั้งที่ 7 "The Seventh International Seminar on Environmental Impact Assessment" จัดโดย UNEP, WHO, 6th - 9th July 1986. ประเทศอังกฤษ
 • เข้าร่วมประชุมและสัมมนาสิ่งแวดล้อมนานาชาติ ครั้งที่ 9 "The Nineth International Seminar on Environmental Impact Assessment" , July 1988.  ประเทศอังกฤษ จัดโดย UNEP, WHO.
7

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ หัวข้อ "เมืองใหม่" ณ ห้อง 104 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 16  ธันวาคม  2536

8

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เนื่องในวันคุณสืบ นาคะเสถียร ในหัวข้อ "กรุงเทพฯ ปีศาจที่ไม่รู้จักโต", หอประชุม (เล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, สิงหาคม 2538

9

วิทยากรบรรยายทางวิชาการในหัวข้อ "มุมมองการเปลี่ยนแปลงทางสถาปัตยกรรมในสายตา   นักอนุรักษ์ธรรมชาติ", คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยขอนแก่น,  24 มิถุนายน 2538

10

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง "สถาปัตยกรรมไทย ในรัชกาลที่ 9" ร่วมกับ นาวาอากาศเอกอาวุธ  เงินชูกลิ่น ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2541 สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (สถาปัตยกรรมไทย) ณ ท้องพระโรง หอศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วังท่าพระ กรุงเทพมหานคร, 25  กุมภาพันธ์  2542

11

หัวหน้าอาจารย์ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน Workshop of Interactive  Community Village ร่วมกับ สถาปนิกญี่ปุ่น Masayoshi Takeda (ผลของการปฏิบัติงานได้จัดส่งไปแสดงที่ประเทศญี่ปุ่น) , วันที่ 6-13  สิงหาคม 2544

12

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ เรื่อง"สถาปัตยกรรมสมัยโมเดอร์น และสมัยโพสต์ โมเดอร์น ต่างกันอย่างไร" ณ ห้อง 403 อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 14 สิงหาคม 2544

13

วิทยาการบรรยายทางวิชาการเรื่อง "การจัดการการท่องเที่ยวแบบ Eco-tourism ปัญหาและอุปสรรค" ณ ห้องประชุมชั้น 4 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย TDRI, 9 มกราคม 2545   (3 ชั่วโมง)

14

สถาปนิกออกแบบวางผังและกรรมการในโครงการ "การจัดตั้งและออกแบบหอศิลป์ ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์" ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์,   2545

15

สถาปนิกออกแบบวางผังและเป็นที่ปรึกษาการจัดทำแผนแม่บทเบื้องต้นในพื้นที่ชายทะเล โครงการจัดตั้งสำนักสหวิชาการละแม วิทยาเขตละแม  มหาวิทยาลัยแม่โจ้,  2545

16

วิทยากรบรรยายพิเศษทางวิชาการ โครงการพิเศษฯ หลักสูตรนานาชาติ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก หัวข้อบรรยาย "Eco - Tourism as Frontier  of Sustainable Development",  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 7 พฤศจิกายน  2545

17

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ "Modern Post Modern and Contemporary Architecture"  ณ ห้อง 303 อาคารเรียนคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร , 6 และ 13 สิงหาคม 2545

18

วิทยากรบรรยายทางวิชาการแก่นักศึกษาปริญญาโท ชั้นปีที่ 1 ภาควิชาประยุกต์ศิลป์ คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 8, 15 สิงหาคม 2545  (3 ชั่วโมง)

19

วิทยากรบรรยายทางวิชาการ การประชุมวิชาการประจำปี สถาปัตยปาฐะ 45 ในหัวข้อ      "โครงการเรือนพักอาศัยสำหรับผู้มีรายได้ปานกลาง-น้อย" คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ,   20 มีนาคม 2546

20

วิทยากรร่วมบรรยายและให้คำแนะนำในเรื่องของการสร้างโรงแรมขนาด  3  ดาว  ให้กับผู้ประกอบการจากประเทศเพื่อนบ้าน  ในงาน  "Sumetera  International  Travel  Fair  2006"  ที่เมืองเมดาน  ประเทศอินโดนีเซีย  หัวข้อ  "How  to  Build  3  Star  Hotel  Efficiently"  วันที่  23  กรกฎาคม  2549

21

วิทยากรบรรยายพิเศษ  ร่วมกับ  ซินแส  ภานุวัฒน์  พันธุ์วิชาติกุล  ในงาน  "มหกรรมบ้านธนาคาร  49"  จังหวัดขอนแก่น,  วันที่  28  กรกฎาคม  2549

22

วิทยากรบรรยายพิเศษของหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกับ สถานีวิทยุ F.M.96.5 MHz  อ.ส.ม.ท. ในงานเสวนา  "บ้านดีมีสุข  ครั้งที่ 2"  ในหัวข้อ "การลงทุนทำอาร์ตเม้นท์ไม่บาน" , 2  มิถุนายน  2550

23 วิทยากรบรรยาย  "อพาร์ตเม้นท์ไม่บาน"  และ  "บ้านไม่บาน"